GIỚI THIỆU CHUNG

Điều tra Dân số và Nhà ở là trụ cột chính trong hệ thống thống kê quốc gia, do đây là cơ sở thiết kế dàn mẫu cho các cuộc Điều tra quốc gia. Ngoài ra, dữ liệu của Điều tra Dân số và Nhà ở được sử dụng để đánh giá tính đầy đủ của hệ thống đăng ký hộ tịch và xác thực dữ liệu hành chính. Điều tra Dân số và Nhà ở cũng cung cấp dữ liệu cơ sở cho dự báo dân số, bao gồm cả các dự báo cấp thấp hơn (vùng, tỉnh/thành phố), là cơ sở xây dựng các Bộ dữ liệu hoạt động chung về Thống kê Dân số – một nguồn thông tin quan trọng cho các hoạt động nhân đạo.
Các nguyên tắc cơ bản của Điều tra Dân số và nhà ở là tính phổ quát, tính độc lập, công bằng, tính đồng thời và tiến hành theo chu kỳ xác định.

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Thống kê , Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội Điện Thoại: 024.37332997 - 024.38464921
Emai: trungtamtuvan@gso.gov.vn.